No feed found with the ID 20. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do objektu s tímto Provozním řádem.
Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s GDPR, Provozním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny.

I. Provozovatel
1.1. Provozovatelem objektu Tresor club – TRESOR club s.r.o., se  sídlem Vinohradská 35/25, 120 00 Praha 2
prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále jen Provozovatel)

II. Úvodní ustanovení
2.1. Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků TRESOR club. Provozním řádem
nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky, TRESOR club z obecně závazných právních
předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.
2.2. Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných
zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

III. Provozní a návštěvní pokyny
3.1. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu TRESOR club.
3.2. Na vstup do TRESOR club, ani na pobyt v TRESOR club není právní nárok, a to ani když je vstup do TRESOR club
podmíněn zaplacením vstupního poplatku.
3.3. V případě, že je vstup do TRESOR club zpoplatněn, je vstup do TRESOR club přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku vstupenku/identifikační pásek. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje Návštěvníka k jednorázovému vstupu do TRESOR club na danou akci. Zaplacený vstupní  poplatek je nevratný.
3.4. Návštěvník je kdykoliv během pobytu v TRESOR club povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky/identifikačního pásku. Pokud se Návštěvník odmítá prokázat platnou vstupenkou/identifikačním páskem či předal-li ji jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z TRESOR clubu.
3.5. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v TRESOR clubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.
3.6. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci TRESOR clubu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem z TRESOR club vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení,
případně předmětem šetření Policie ČR.
3.7. Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup.
3.8. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v Klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se
Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož
i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.
3.9. Provozovatel je oprávněn do TRESOR clubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek,
agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách TRESOR club.
3.10. Provozovatel je oprávněn do TRESOR clubu nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby
ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu a oblečení apod.
3.11. Návštěvníci nesmí do TRESOR clubu vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či
jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod.
Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Odmítne-li
Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do TRESOR clubu  vpuštěn.
3.12. Návštěvníci nesmí do TRESOR clubu vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku
neznámého charakteru.
3.13. Návštěvníci nesmí do TRESOR clubu vnášet vlastní občerstvení – nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické/nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu, nesmí však být v prostorách TRESOR clubu
konzumována. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v TRESOR clubu je předem dohodnuta.
3.14. Provozovatel je oprávněn vykázat z TRESOR clubu Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových
látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky nebo majetek TRESOR clubu.
3.15. Provozovatel je dále oprávněn z TRESOR clubu vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného
návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v TRESOR clubu.
3.16. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpouštět opětovně do klubu osoby, které klub opustily, aby nedocházelo
k porušování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; shlukováním těchto osob před klubem, které vede k rušení nočního klidu.
3.17. Provozovatel upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob
najednou, může v takovém případě Provozovatel zasáhnout.
3.18. Dále je v TRESOR clubu přísně zakázáno:
– manipulovat s otevřeným ohněm, požívat omamné či toxické látky, kouřit
– vodit zvířata do TRESOR clubu
– manipulovat s volným inventářem TRESOR clubu (kromě židlí)
– poškozovat vybavení TRESOR clubu, včetně popisování, polepování zařízení.
Veškerá tato porušení mohou být Návštěvníkovi předložena k proplacení.
– vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně tanečního
prostoru pro tanečnice a stage)
– zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
– manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí
– zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak
manipulovat s topnou soustavou.
3.19. Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v TRESOR clubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí.  Provozovatel
odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
3.20. Z bezpečnostních důvodů je požadováno od  Návštěvníků  odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny. Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit hosty na uložení věcí do šatny.
3.21. Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně.
3.22. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.
3.23. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu TRESOR clubu mimo šatnu. Provozovatel nenese odpovědnost za  škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.
3.24. Věci uložené v šatně, k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce.
3.25. Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, po té budou zlikvidovány.
3.26. Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář
z TRESOR clubu.
3.27. Před vchodem do TRESOR clubu a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkem!
3.28. Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do TRESOR Club je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v TRESOR Club, nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před TRESOR Club.
3.29. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli TRESOR
club. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.30. Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli TRESOR clubu.
3.31. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků.
V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.
3.32. Upozorňujeme, že v prostoru je  používány laserový projektor o výkonu 1,5W – 1,6W
3.33. Za bezpečnost akcí v rámci externích produkcí zodpovídá pořádající subjekt.
IV. Provozní doba TRESOR clubu
4.1. Vstup do objektu je možný pouze v provozní době.
4.2. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.
4.3. Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít TRESOR clubu v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných
případech přerušit i právě probíhající provoz.
4.4. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne-li počet Návštěvníků pod 50 osob.
4.5. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na
prostorách, v nichž se nachází TRESOR clubu, či na jeho vybavení, případně taková škoda  vznikla; vážnou škodou se
rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,- Kč; či dojde  k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).
4.6. Dojde-li k předčasnému ukončení provozu TRESOR clubu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního
poplatku. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU. TRESOR club


V naléhavých případech volejte telefonicky:
Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150